Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 [email protected]

Zichyújfalui Református Általános Iskola

Oktatási intézmény

Igazgató: Nagyné Valicsek Anikó

email.cim: [email protected]

Igazgató helyettes:  Bálintné Kovács Beáta

email.cim: [email protected]

Szakmai munkaközösség vezető: Nagyné Valicsek Anikó

 

 

 

Pedagógusok fogadalomtétele az évnyitón /2018:

 

A rendelkezésre álló források szerint településünk első iskoláját a XIX. század elején alapították.

 

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a hazaszeretet ápolására, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Iskolánk a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Agárd) Tagiskolája.

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Zichyújfalu több száz éves történetéből az 1997 óta múló évek telnek közigazgatási önállóságban. Ez az időszak látványos fejlődést eredményezett a település életében: iskola, sportpálya, játszótér, ravatalozó épült, javult a közlekedés, megszépültek a közterületek, a parkok. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatalt, művelődési házat, könyvtárat alapított.

Megélénkült a kulturális- és a sportélet: felnőttek és gyermekek amatőr művészeti csoportokat alakítottak, civil szervezeteket hoztak létre. A nemzeti hagyományokat tisztelve emlékműveket állítottak, méltó ünnepségeket szerveznek. A hagyományossá vált helyi programok mellett térségi rendezvények is bővítik a művelődési és szórakozási lehetőségeket. 2003-ban készült el az iskola új épületszárnya, melyben 4 új tanterem, konyha, ebédlő, fejlesztőszoba, könyvtár, igazgatói és tanári szoba, szertárak találhatók. Az aulában lévő színpadon kapnak helyet az iskolai és községi rendezvények. Könyvtárunk nem csak diákjaink és kollégáink, hanem a község lakóinak is elérhető, folyamatosan bővülő könyvállománnyal, számítógéppel, korlátlan internet-hozzáféréssel. 

Iskolánk 1992-ben vette fel Fekete István író nevét. Névadónk születésnapjáról minden évben megemlékezünk. 2004-ben tantestületünk bonyolította le a "Kele napja" című rendezvényt, mely az író nevét viselő iskolák országos találkozója. Képzőművészeti és irodalmi pályázatokat hirdettünk, a munkákból kiállítást szerveztünk.  

Pedagógiai programunkban az integrációs és képesség-kibontakoztató oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, tehetséggondozás, sport- és művészeti szakkörök megtalálhatók. Délutánonként tanulószoba, és napközi otthon működik. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóinknak gyermekközpontú környezetet, egyéni bánásmódot, a családokkal személyes kapcsolatot tudunk kialakítani.

Tanulóink számára sokféle, színes, tanórán kívüli tevékenységet kínálunk. Pedagógusaink sokéves tapasztalattal, nagy hatékonysággal teszik képessé a gyerekeket a sikeres felvételik megírására. Az angol -, a tánc-, báb-, színjátszó-, természetkutató a kicsinyek kórusa, a sport szakkör változatos lehetőséget kínál a tehetség kibontakoztatására, és igény szerint a felzárkóztatásra. Úszásoktatás során a gyerekek mindegyike vízbiztonságot szerez. Utazó gyógypedagógus és gyógytestnevelő, helyi fejlesztő pedagógus, gondoskodik a tanulásban, mozgásban korlátozottak ellátásán.

 A tanórákat tanulságos, sokrétű tapasztalatokat nyújtó tanulmányi kirándulásokkal, színház- és látogatásokkal színesítjük. Így lehetőség kínálkozik arra, hogy a gyerekek ismereteiket tevékenységekhez, és élményekhez kössék. 

Az így szerzett tudás mindig mélyebb, maradandóbb.

Fontosnak tartjuk, hogy a körzeti, megyei versenyeken diákjaink kipróbálhassák magukat, összemérhessék másokkal erejüket. Felkészítéseink sikeresek, minden tanévben vetélytársai vagyunk a megyei Víz Világnapja versenyzőinek. Minden januárban programsorozattal emlékezünk meg névadónkról, Fekete Istvánról, amely során rajz-, számítástechnikai, szövegalkotó, vers- és prózamondó, népdaléneklő, valamint Kazinczy szépkiejtési versenyt rendezünk.

A helyi tantervünkben és a pedagógiai programunkban meghatározó szerep jut a környezettudatosságra nevelésnek.  Szoros együttműködéssel egészíti ezt ki a védőnői szakszolgálattal közös egészségnevelő program.

Közösségépítő programjaink között egyaránt szerepelnek iskolai, osztályszintű és községi rendezvények. Legnépszerűbbek: farsangi bál, természetvédelmi nap, diákolimpia és a karácsonyi játszóház. Szűkebb, meghittebb körben ünnepeljük az anyák napját, várjuk a Télapót és szervezünk különböző klubdélutánokat, tanulmányi kirándulásokat.

Mint a település  meghatározó kulturális intézménye, helyet adunk és közreműködésünkkel támogatjuk a falu közösségi ünnepeit: megemlékezés és fáklyás felvonulás március 15-én, gyertyagyújtás a kopjafánál október 6-án, tisztelgés a forradalom hősei előtt október 23-án. A község hagyományőrző eseményein is részt veszünk: pl. idősek napja, falunap, szüreti felvonulás. Kezdeményezéseinkkel, mint a költészet napjának ünneplése, igyekszünk bevonni községünk lakóit az iskola életébe.

Tantestületünk tagjai alapvető feladatuknak tartják a folyamatos szakmai, módszertani fejlődést. A rohamosan változó világban új kihívásokkal kell szembenéznünk, és tanítványainkat felvérteznünk azokkal a készségekkel és képességekkel, melyek nélkülözhetetlenek további tanulmányaikban, az életben. Sikereinket bizonyítják az országos felméréseken, felvételi vizsgákon elért eredmények.

A 2018-2019-es tanévtől az iskola a Gárdonyi Református Egyházközség fenntartása alá került. 

V