Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 zichyujfalu@gmail.com

Zichyújfalui Református Általános Iskola

Oktatási intézmény

Igazgató: Rideg Jánosné

Igazgató helyettes:  Nagyné Valicsek Anikó

Szakmai munkaközösség vezető: Nagyné Valicsek Anikó

 

Tanári kar:

 

Gerstmár Csilla
Kántor Zoltánné
Nagyné Valicsek Anikó
Panyi Anett
Schóber Márton
Rideg Jánosné
Tekerné Izafé Anikó
Trexler Balázs
Vigh András Gáborné

 

Óraadók

Toldi Róza Hajnal
Burján Zsuzsanna
Borsányi Zoltánné

 

Pedagógusok fogadalomtétele az évnyitón /2018:

 

A rendelkezésre álló források szerint településünk első iskoláját a XIX. század elején alapították.

 

Az iskola több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a hazaszeretet ápolására, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Iskolánk a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Agárd) Tagiskolája.

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Zichyújfalu több száz éves történetéből az 1997 óta múló évek telnek közigazgatási önállóságban. Ez az időszak látványos fejlődést eredményezett a település életében: iskola, sportpálya, játszótér, ravatalozó épült, javult a közlekedés, megszépültek a közterületek, a parkok. A helyi önkormányzat polgármesteri hivatalt, művelődési házat, könyvtárat alapított.

Megélénkült a kulturális- és a sportélet: felnőttek és gyermekek amatőr művészeti csoportokat alakítottak, civil szervezeteket hoztak létre. A nemzeti hagyományokat tisztelve emlékműveket állítottak, méltó ünnepségeket szerveznek. A hagyományossá vált helyi programok mellett térségi rendezvények is bővítik a művelődési és szórakozási lehetőségeket. 2003-ban készült el az iskola új épületszárnya, melyben 4 új tanterem, konyha, ebédlő, fejlesztőszoba, könyvtár, igazgatói és tanári szoba, szertárak találhatók. Az aulában lévő színpadon kapnak helyet az iskolai és községi rendezvények. Könyvtárunk nem csak diákjaink és kollégáink, hanem a község lakóinak is elérhető, folyamatosan bővülő könyvállománnyal, számítógéppel, korlátlan internet-hozzáféréssel. 

Iskolánk 1992-ben vette fel Fekete István író nevét. Névadónk születésnapjáról minden évben megemlékezünk. 2004-ben tantestületünk bonyolította le a "Kele napja" című rendezvényt, mely az író nevét viselő iskolák országos találkozója. Képzőművészeti és irodalmi pályázatokat hirdettünk, a munkákból kiállítást szerveztünk.  

Pedagógiai programunkban az integrációs és képesség-kibontakoztató oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, tehetséggondozás, sport- és művészeti szakkörök megtalálhatók. Délutánonként tanulószoba, és napközi otthon működik. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóinknak gyermekközpontú környezetet, egyéni bánásmódot, a családokkal személyes kapcsolatot tudunk kialakítani.

Tanulóink számára sokféle, színes, tanórán kívüli tevékenységet kínálunk. Pedagógusaink sokéves tapasztalattal, nagy hatékonysággal teszik képessé a gyerekeket a sikeres felvételik megírására. Az angol -, a tánc-, báb-, színjátszó-, természetkutató a kicsinyek kórusa, a sport szakkör változatos lehetőséget kínál a tehetség kibontakoztatására, és igény szerint a felzárkóztatásra. Úszásoktatás során a gyerekek mindegyike vízbiztonságot szerez. Utazó gyógypedagógus és gyógytestnevelő, helyi fejlesztő pedagógus, gondoskodik a tanulásban, mozgásban korlátozottak ellátásán.

 A tanórákat tanulságos, sokrétű tapasztalatokat nyújtó tanulmányi kirándulásokkal, színház- és látogatásokkal színesítjük. Így lehetőség kínálkozik arra, hogy a gyerekek ismereteiket tevékenységekhez, és élményekhez kössék. 

Az így szerzett tudás mindig mélyebb, maradandóbb.

Fontosnak tartjuk, hogy a körzeti, megyei versenyeken diákjaink kipróbálhassák magukat, összemérhessék másokkal erejüket. Felkészítéseink sikeresek, minden tanévben vetélytársai vagyunk a megyei Víz Világnapja versenyzőinek. Minden januárban programsorozattal emlékezünk meg névadónkról, Fekete Istvánról, amely során rajz-, számítástechnikai, szövegalkotó, vers- és prózamondó, népdaléneklő, valamint Kazinczy szépkiejtési versenyt rendezünk.

A helyi tantervünkben és a pedagógiai programunkban meghatározó szerep jut a környezettudatosságra nevelésnek.  Szoros együttműködéssel egészíti ezt ki a védőnői szakszolgálattal közös egészségnevelő program.

Közösségépítő programjaink között egyaránt szerepelnek iskolai, osztályszintű és községi rendezvények. Legnépszerűbbek: farsangi bál, természetvédelmi nap, diákolimpia és a karácsonyi játszóház. Szűkebb, meghittebb körben ünnepeljük az anyák napját, várjuk a Télapót és szervezünk különböző klubdélutánokat, tanulmányi kirándulásokat.

Mint a település  meghatározó kulturális intézménye, helyet adunk és közreműködésünkkel támogatjuk a falu közösségi ünnepeit: megemlékezés és fáklyás felvonulás március 15-én, gyertyagyújtás a kopjafánál október 6-án, tisztelgés a forradalom hősei előtt október 23-án. A község hagyományőrző eseményein is részt veszünk: pl. idősek napja, falunap, szüreti felvonulás. Kezdeményezéseinkkel, mint a költészet napjának ünneplése, igyekszünk bevonni községünk lakóit az iskola életébe.

Tantestületünk tagjai alapvető feladatuknak tartják a folyamatos szakmai, módszertani fejlődést. A rohamosan változó világban új kihívásokkal kell szembenéznünk, és tanítványainkat felvérteznünk azokkal a készségekkel és képességekkel, melyek nélkülözhetetlenek további tanulmányaikban, az életben. Sikereinket bizonyítják az országos felméréseken, felvételi vizsgákon elért eredmények.

A 2018-2019-es tanévtől az iskola a Gárdonyi Református Egyházközség fenntartása alá került. 

V