Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. Tel.: 06-22/570-088 Fax.: 06-22/570-089 [email protected]

Óvodavezetői beosztás

Közszolgálati hír

Cím

Pályázati kiírás, Gárdonyi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Pályázati kiírás

 

Gárdony Város Önkormányzat a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Gárdonyi Óvoda óvodavezetői(magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint:

 

Gárdony Város Önkormányzat

a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2025. július 01-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2484 Gárdony, Óvoda u. 25., Gárdonyi Óvoda (székhelyintézmény) és tagintézményei

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gárdonyi Óvoda székhelyintézmény (gárdonyi, dinnyési, verebi, zichyújfalui tagintézmények) szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. július 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília intézményi szervező nyújt, a 30/390-1640-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Gárdony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2483 Szabadság út 20-22. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Gárdonyi Óvoda intézményvezetői pályázat
 • Személyesen: Tóth István polgármester, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. sz.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a fenntartó dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Gárdony Város honlapja: 2020. április 24.
 • Vereb Község honlapja: 2020. április 24.
 • Zichyújfalu Község honlapja: 2020. április 24.

 

V